Афонін Едуард Андрійович

Афонін Едуард Андрійович

Академік, керівник відділення соціально-гуманітарних технологій УТА, доктор соціологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Професор кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України. Президент Українського товариства сприяння соціальним інноваціям. Почесний громадянин м. Лінкольн, шт. Небраска, США. Має понад 350 наукових публікацій, в т. ч. понад 40 монографій, підручників, науково-довідкових видань. Засновник наукових шкіл: військово-соціальних досліджень, соціальної глобалістики, архетипіки публічного управління


Вчений ступінь Доктор наук

Академічне звання: Член президії


Отримання вищої освіти

Фізико-математичний факультет Таганрозького державного педагогічного інституту у м. Таганрог Ростовської обл. (1970). Вищі курси Комітету державної безпеки СРСР у м. Мінськ (нині Інститут національної безпеки Республіки Бєларусь, 1973). Факультет нових методів і засобів навчання Науково-дослідницького інституту проблем віщої школи Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР у м. Москва (1989). Аспірантура на кафедрі психології і педагогіки Вищої школи Комітету державної безпеки СРСР ім. Ф. Е. Дзержинського у м. Москва (нині Академія ФСБ, 1990). Факультет патентознавства Київського інституту технічної творчості й патентознавства ТВРУ у м. Київ (1993).

Отримання вченого ступеня кандидата наук

Кандидатська дисертація на тему «Формування загальнодидактичних умінь у керівників контррозвідувальних підрозділів органів КДБ СРСР» за спеціальністю 20.03.08 — підготовка кадрів органів і військ держбезпеки (1990).

Докторська дисертація на тему «Становлення збройних сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми» за спеціальністю 22.00.03 — соціальні структури, соціальні інститути, соціальні відносини (1996).

Військово-соціальні дослідження Інституту соціології НАН України, здійснювані в рамках державної програми Міністерства оборони України (1992-1995): 1. НДР «Теоретико-методологічне обґрунтування оптимізації нормативного регулювання та саморегулювання соціальної поведінки військовослужбовців у процесі демократизації Збройних Сил України, орієнтованих на загальнолюдські цінності і нерепресивні методи управління» (шифр НДР – «СЕ-ІС-02-УА», керівник – д. філос. н., професор Л. В. Сохань, відповідальний виконавець – к. пед. н., с. н. с. Е. А. Афонін). 2. НДР «Розробка соціально-психологічної типології поведінки військовослужбовців в процесі демократизації Збройних Сил України і побудова соціально-психологічної моделі поведінки військовослужбовця в типових та екстремальних умовах» (шифр НДР – «СЕ-ІС-01-УА», керівник – д. е. н., професор Ю. І. Саєнко, відповідальний виконавець – к. пед. н., с. н. с. Е. А. Афонін). 3. НДР «Обґрунтування шляхів і розробка методів діагностики та соціально-психологічної корекції відхилень поведінки військовослужбовців» (шифр НДР – «Сержант», керівник – д. психол. н., професор Л. Ф. Бурлачук, відповідальний виконавець – к. пед. н., с. н. с. Е. А. Афонін). Публікації: - Афонін Е. А. Становлення Збройних сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми : монографія / Е. А. Афонін. – К. : Інтерграфік, 1994. – 304 с. - Афонин Э. А. Становление Вооруженных Сил Украины: социальные и социально-психологические проблемы : монография / Э. А. Афонин ; пер. с укр. – Изд. 2-е., доп. – К. : НТЦ «Психея», 2014. – 476 с.).

Моніторингові дослідження соціально-економічних трансформацій, здійснювані на замовлення НАН України та КМ України Інститутом економіки та прогнозування НАН України (2011-2015): 1. НДР «Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні» (керівник – к. соціол. н. О. М. Балакірєва, головний науковий cпівробітник – д. соціол. н., професор Е. А. Афонін та ін.). Публікація: - Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні : моногр. / за ред. канд. соціол. наук О. М. Балакірєвої; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 592 с. 2. НДР «Вплив економічних перетворень на процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві» (керівник – к. соціол. н. О. М. Балакірєва, головний науковий cпівробітник – д. соціол. н., професор Е. А. Афонін та ін.). Публікація: - однойменна за назвою НДР монографія 2014 р. 3. НДР «Неекономічні пріоритети модернізації в Україні з врахуванням інтеграційного досвіду країн Центрально-Східної Європи» керівник – к. соціол. н. О. М. Балакірєва, головний науковий cпівробітник – д. соціол. н., професор Е. А. Афонін та ін.) Публікації: - однойменна за назвою НДР монографія 2015 р. - науково-аналітична доповідна записка – Афонін Е. А., Балакірєва О. М. Функціональна і компетентнісна готовність державних службовців України до здійснення публічного адміністрування в умовах демократії. – № 135-13/212 від 27.03.2015 р. - стаття – Афонін Е. А., Балакірєва О. М. Функціональна і компетентнісна готовність державних службовців України до здійснення публічного адміністрування в умовах демократії // Український соціум. – 2014. – № 1. – С. 7-22.

Міждисциплінарні наукові дослідження в рамках Української школи архетипіки «Архетипіка й державне управління», 2010-дотепер; замовник – ініціативне професора Е. А. Афоніна; виконавець – Національна академія державного управління при Президентові України, Інститут економіки та прогнозування НАН України, Українська технологічна академія та Українське товариство сприяння соціальним інноваціям; об’єднує зусилля понад 150 дослідників з 14 країн світу (Білорусь, Великобританія, Гана, Грузія, Італія, Казахстан, Німеччина, Польща, Сербія, Росія, США, Угорщина, Україна, Франція); проводить щорічні теоретико-методологічні семінари (ТМС) за міжнародною участю та щорічні міжнародні конкурси молодих науковців. Публікації: - понад 300 фахових публікацій у щорічних спецвипусках фахового журналу «Публічне управління: теорія та практика» - Архетипова парадигма керівника в державному управлінні : моногр. / Т. В. Новаченко. – Ніжин-Київ : Видавець Лисенко М. М., 2013. – 320 с. - Психосоціальна культура державного управління : моногр. / О. В. Суший ; Національна академія державного управління при Президентові України, — К. : Світогляд, 2012. — 344 с. - Ін.

Назва навчального закладу – Національна академія державного управління при Президентові України. Посада – професор кафедри державної політики та суспільного розвитку. Навчальні дисципліни, що викладаються (викладалися) – «Аналіз державної політики», «Соціально-політичне середовище аналізу державної політики», «Концептуальні засади взаємодії політики та управління», «Інституціональні особливості та технології сучасних політичних процесів», «Громадсько-політичні об’єднання як суб’єкти політичного процесу», «Політичні інститути та процеси», «На прикладах», «Ділова гра», «Методологічні засади аналізу впливу глобалізації на державну політику».

Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій з права, соціології, філософії, політології при Харківському національному університеті внутрішніх справ (1996-2012), з соціології при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка (2003-2009) та при Інституті соціології НАН України (1993-1994, 2010-), з релігієзнавства при Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова (2011-). Експерт державної науково-технічної програми «Наука, освіта, культура: реформи й їх забезпечення» (1992-1994), програм Міжнародного фонду «Відродження» «Трансформація гуманітарної освіти в Україні» та «Соціальна адаптація військовослужбовців» (1993-1998), Європейської Комісії за напрямами «Освіта», «Соціальний розвиток», «Безпека», «Охорона навколишнього середовища» та ін. (1997-2000). Позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (2006-2008). Член науково-експертної колегії Кабінету Міністрів України з питань соціально-економічного розвитку України (2008-2010). Учасник закордонних семінарів, конференцій, стажувань із проблем соціальної психології, колективної безпеки, інформаційно-бібліотечного забезпечення, розвитку парламентаризму та державного управління (Австрія, Бельгія, Білорусь, Великобританія, Греція, Естонія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Росія, Словенія, Словакія, США, Таїланд, Угорщина, Фінляндія, Франція, Швейцарія).

Відділення УТА - соціально-гуманітарних технологій УТА Статус в УТА (член-кореспондент, академік, президент, член президії тощо) - академік, академік-секретар відділення соціально-гуманітарних технологій, член президії УТА Рік обрання членом-кореспондентом, академіком – академік (2001) Проекти і праці, що вийшли під егідою (зазначені у вихідних даних або проанонсовані) УТА: 1. Соціальні цикли: історико-соціологічний підхід: моногр. / Е. А. Афонін, О. М. Бандурка, А. Ю. Мартинов ; Українське товариство сприяння соціальним інноваціям, Українська технологічна академія. — Х. : Вид-во «Золота миля», 2008. — 504 с. — (Відкрита дослідницька концепція; вип. № 5). 2. Едуард Андрійович Афонін: біобібліографічний покажчик / укладачі А. Ю. Мартинов, Я. О. Чепуренко ; Українське товариство сприяння соціальним інноваціям, Українська технологічна академія. — К. : Реферат, 2009. — 104 с. — (Відкрита дослідницька концепція; вип. № 12). 3. Соціальна глобалістика = Социальная глобалистика : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Національна академія державного управління при Президентові України, Воронізька філія Російської академії народного господарства і державної служби при Президентові РФ, Українська технологічна академія, Українське товариство сприяння соціальним інноваціям ; за наук. ред. Е. А. Афоніна, В. Д. Бондаренка, А. Ю. Мартинова. — Електронні дані [текст парал. укр. і рос. мовами]. — К. : Вид-во «Освіта України», 2011. — 1 електрон. опт. диск (CD ROM) ; 12 см. — (Серія: «Відкрита дослідницька концепція». Вип. 11). — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000 ; CD ROM дисковод ; mouse. — (Відкрита дослідницька концепція; Вип. № 5). — Загол. з екрана. 4. Щорічний теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю «Архетипіка й державне управління» (ТМС-2010 – Феодосія, АРК, Україна; ТМС-2011 – Шарм-Ель-Шейх, Єгипет; ТМС-2012 – Барселона, Іспанія; ТМС-2013 і ТМС-2014 – Київ, Україна; ТМС-2015 – Ужгород-Скаліца, Україна Словакія). 5. Щорічний міжнародний конкурс молодих учених (2013 – м. Київ, Україна; 2014 – м. Київ, Україна; 2015 – м. Ужгород, Україна / Скаліца, Словакія). 6. Как остановить закат земной цивилизации: моногр. / Ю. И. Евтушок ; под общ. ред. д. соц. н., проф. Е. А. Афоніна ; Украинское общество содействия социальным инновациям, Украинская технологическая академия. — К. : УАИП «Рада», 2012. — 332 с. — (Открытая исследовательская концепция; вып. 15).

Відділення НАН України - Відділення історії, філософії та права НАН України — наукове відділення Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України Статус в НАН України (член-кореспондент, академік, президент, член президії тощо) - Старший науковий співробітник, учений секретар Інституту соціології НАН України Рік обрання членом-кореспондентом, академіком / період роботи в установах НАН України - 1991-1994 Робота у науково-дослідних установах НАН України (назва установи, посада, роки роботи) – Інститут Соціології НАН України (1991-1994) Інститут економіки та прогнозування НАН України (2011-2015) Проекти і праці, що вийшли під егідою (зазначені у вихідних даних або проанонсовані) НАН України - Афонін Е. А. Становлення Збройних сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми : монографія / Е. А. Афонін. – К. : Інтерграфік, 1994. – 304 с. - Афонин Э. А. Становление Вооруженных Сил Украины: социальные и социально-психологические проблемы : монография / Э. А. Афонин ; пер. с укр. – Изд. 2-е., доп. – К. : НТЦ «Психея», 2014. – 476 с.) - Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні : моногр. / за ред. канд. соціол. наук О. М. Балакірєвої; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 592 с.

Назва міжнародного академічного співтовариства (академії, спілки, тощо) – Європейський центр парламентських досліджень та документації (ECPRD, Brussels, 1997-2003).

Назва наукового (науково-практичного) видання (наукового журналу, збірника наукових праць): 1. Ойкумента: Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций Місце виходу в світ наукового (науково-практичного) видання (наукового журналу, збірника наукових праць) - Харків Назва установи чи організації, яка видає наукове видання: - Національний інститут стратегічних досліджень, регіональний філіал в місті Харкові, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Статус члена УТА у цьому науковому видання (голова редакційної колегії, заступник голови редакційної колегії, член редакційної колегії, секретар редакційної колегії, інші статуси) - Член редакційної колегії Період співпраці члена УТА у цьому науковому видання - 2007-дотепер 2. Вестник Воронежского Государственного архитектурно-строительного университета: ежеквартальное изд. ВАК по философии, социологии, истории) - Воронеж, Российская Федерация - Воронежский Государственный архитектурно-строительній университет - Член редакционной коллегии - 2013-дотепер 3. Государство и общество в современной политике: сборник статей - Воронеж, Российская Федерация - Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы - Член редакционной коллегии - 2013-дотепер 4. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія : збірник наукових праць - Харків, Україна - Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» - Член редакційної колегії - 2009-дотепер 5. Публічне управління: теорія та практика = Public management: theory and practice : збірник наукових праць - Харків, Україна - Асоціація докторів наук з державного управління - Член редакційної колегії - 2009-2015 6. Стратегія розвитку України : науковий журнал - Київ, Україна - Національна академія наук України, Національний авіаційний університет, Національно-державний інститут міжнародних відносин, Інститут світових економічних і міжнародних відносин - Член редколегії - 2003-2010 7. Суспільна політика та стратегічний менеджмент: науково-практичний журнал - Київ, Україна - Інститут аналізу політики та стратегій - Член редакційної колегії - 2007-дотепер 8. Czasopiśmo "NOWOCZESNA EDUKACJA: FILOZOFIA, INNOWACJA, DOŚWIADCZENIE» - Łódź, Polska - Fundacja Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (WSIU) - Członek Kolegium Redakcyjne - 2014-дотепер 9. Український соціум : науковий журнал - Київ, Україна - Національна академія наук України, Громадська організація «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка», Громадська організація «Центр «Соціальний моніторинг», Державний інститут проблем сім'ї та молоді, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», ПВНЗ «Київський міжнародний університет», Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи - Член редакційної колегії - 2002-дотепер

Літ.: Чачко А. Керівник бібліотеки Верховної Ради України [До 50-річчя від дня народження Е. А. Афоніна — керівника Відділу інформаційно-бібліотечного забезпечення Секретаріату Вер¬ховної Ради України] / А. Чачко // Вісник книжкової палати. — 1998. — № 11. — С. 33–34; Афонін Едуард Андрійович // Соціологія : короткий енцикло¬педичний словник / В. І. Волович (ред.), В. І. Тара¬сенко, М. В. Захарченко та ін. (уклад.). — К. : Укр. центр духо¬вної культури, 1998. — С. 41; Afonin, Eduard Andriyovych [biographic refunit] // Who’sWho in the World / 18th ed. — Washington, 2000. — P. 19; Ворона В. М. Афонін Едуард Андрійович / В. М. Ворона // Енциклопедія Сучасної України / НАН України ; Наукове товари¬ство ім. Тараса Шевченка, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України / І. М. Дзюба (голов. ред.). — К. : Державне голов. підприємство республіканського вироб-ничого об’єднання, 2001. — Т. 1 : «А». — С. 810–811; Афонін Едуард Андрійович // Хто є хто в Україні: 9 000 біографічних довідок / Ю. Марченко, О. Телемко (уклад. та ред.). — К. : К.І.С., 2007. — С. 34; Едуард Андрійович Афонін : біобібліографічний по-кажчик / Уклад.: А. Ю. Мартинов, О. В. Радченко, Я. О. Чепуренко; Українське товариство сприяння со¬ціальним інноваціям, Українська технологічна акаде¬мія. — К. : Реферат, 2009. — 104 с., ілюст. — (Відкрита дослідницька концепція, вип. 12); Афонін Едуард Андрійович // Науковці України ХХ — ХХІ століть: метабібліографія / Уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич ; Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ. — К., 2010. — С. 30.

Срібна медаль Української СРСР «За відмінні успіхи в навчанні, праці і за зразкову поведінку» (1966). Юбилейная медаль СССР «60 лет Вооружённых сил СССР» (1978). Благодарность Председателя КГБ СССР «За исключительно добросовестное исполнение служебного долга по обеспечению Олимпийских игр 1980 года» (1980). Медаль СССР «За безупречную службу» ІІІ степени (1981). Медаль СССР «За безупречную службу» ІІ степени (1986). Юбилейная медаль СРСР «70 лет Вооружённых сил СССР» (1988). Медаль СРСР «За безупречную службу» І степени (1991). Почесне звання «Почесний громадянин міста Лінкольн, штат Небраска Сполучених Штатів Америки» (1995). Подяка Голови Верховної Ради України «За сумлінну працю в апараті Верховної Ради України, творче сталення до роботи та у звязку з 50-річчям з дня народження» (1998). Почесна грамота НАДУ «За заслуги перед національною академією державного управління при Президентові України» (2004). Подяка Голови наглядової ради і ректора Національного університету внутрішніх справ «За активну, плідну і сумлінну працю у складі спеціалізованої вченої ради та вагомий особистий внесок у наукову атестацію кадрів вищої кваліфікації» (2004). Почесна грамота НАДУ «За заслуги перед національною академією державного управління при Президентові України» (2005). Почесна грамота директора Національного спортивного комплексу «Олімпійський» «Учаснику 23-го Передноворічного пробігу по історичним місцям м Києва (2006). Ювілейний орден Української технологічної академії «За заслуги у розвитку науки, освіти, промисловості та мистецтва» (2007). Подяка Українського центру політичного менеджменту «За ефективне співробітництво і активну участь у заходах Українського центру політичного менеджменту» (2009). Подяка директора ІрлЄМ (Росія) «За фахове висококваліфіковане експертне оцінювання конкурсних робіт з дослідження феномену часу» (2010). Ювілейна пам’ятна медаль Союза випускників курганського вищого військового політичного авіаційного училища «20 років Збройним Силам України» (2011). Благодарность директора ИрлЕМ (Россия) «За профессиональное, квалифицированное экспертное оценивание в рамках Международного молодежного конкурса научніх работ по изучению феномена времени» (2011). Почесне звання України «Заслужений діяч науки і техніки України» (2012). Подяка президента Української технологічної академії «За особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки та з нагоди 65-річного ювілею» (2013). Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (2016).


Адреса:

01024, м. Київ, пров. Кость Гордієнка, 4 кв. 23


Телефон:

тел. (д.) +38 044 253-5774; (р.) +38 044 455 6763 ; моб. +38 067 244 4659
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати