Єднання наукових академічних зусиль в умовах суспільних випробувань
21 квітня 2016 р. представники відділення соціально-гуманітарних технологій побували в гостях в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України, де спільно з представниками інших державних і недержавних академій обговорювали вельми актуальну проблему Українського сьогоднення. П Р О Г Р А М А ІІІ-го круглого столу "СИТУАЦІЙНІ ЧИННИКИ ОСОБИСТІСНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ". ВІДКРИТТЯ. Вступне слово Керівник проекту СЛЮСАРЕВСЬКИЙ Микола Миколайович, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член-кореспондент НАПН України Керівник круглого столу СУШИЙ Олена Володимирівна, д. н. держ. упр., доцент завідувач лабораторії методології психосоціальних та політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології НАПН України ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ В УМОВАХ ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ТА ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ КРАЇНИ 1. Суспільно-інтеграційні процеси та їх особливості у новітніх українських реаліях АФОНІН Едуард Андрійович, д. соц. н., професор Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри державної політики та управління політичними процесами 2. Поляризоване суспільство: емоційне навантаження полюсів КОЧУБЕЙНИК Ольга Миколаївна, д. психол. н., с. н. с. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, завідувач лабораторії психології спілкування 3. Загальнонаціональне порозуміння чи «пакт еліт»? РИМАРЕНКО Сергій Юрійович, д. політ. н., професор Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, головний науковий співробітник 4. Концептуальні засади культурної політики консолідації ВАЛЕВСЬКИЙ Олексій Леонідович, д. н. держ. упр., с. н. с. Національний інститут стратегічних досліджень, провідний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки 5. О политике и морали с позиций политической психологии ТАТЕНКО Віталій Олександрович, член-кореспондент НАПН України, д. психол. н., професор Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії психосоціальних та політико-психологічних досліджень 6. Бібліотечно-інформаційна діяльність як інструмент формування національної пам’яті ГРАНЧАК Тетяна Юріївна, д. соц. ком., с. н. с. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, завідувач відділу політологічного аналізу 7. Групова взаємодія в контексті колективних травм ГОРНОСТАЙ Павло Петрович, д. психол. н., с. н. с. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, завідувач лабораторії психології малих груп та між групових відносин 8. Символічна репрезентація громадянської ідентичності в інтернет-просторі ПОЛОВИНЧАК Юлія Миколаївна, к. іст. н., с. н. с. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, керівник Національної юридичної бібліотеки 9. Проблема стабілізації розвитку України: зовнішні та внутрішні виклики КИСЕЛЬОВ Сергій Олегович, к. філос. н., доцент Національний університет «Києво-Могилянська академія», завідувач кафедри політології Загальна дискусія ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСОБИ ПСИХОТЕХНОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОСВІТНІХ ТА СУСПІЛЬНИХ РЕФОРМ 1. Причини відсутності реальних реформ в Україні у дзеркалі соціології та політичної психології СУССЬКА Ольга Олександрівна, к. філол. н., доцент Національний університет "Києво-Могилянська Академія", професор кафедри зв’язків з громадськістю, психології і педагогіки 2. Українська школа: якісна освіта європейські стандарти. Всеукраїнський проект «Педагоги-новатори в Україні» ВИГОВСЬКА Ольга Іванівна, к. пед. н., доцент Інститут педагогіки НАПН України, провідний науковий співробітник, головний і науковий редактор Всеукраїнського науково-практичного журналу „Директор школи, ліцею, гімназії” 3. Медійний консорціум: супровід освітніх реформ Ткаченко Лідія Іванівна, к. пед. н., с.н.с. Президія НАПН України, завідувач сектору науково-аналітичної обробки і поширення інформації 4. Формування консолідованої громадської думки щодо освітніх інновацій: експериментальне дослідження ІВАНЧЕНКО Світлана Миколаївна, к. психол. н., с.н.с. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, старший науковий співробітник лабораторії соціально-психологічних технологій 5. Ресурсна складова технологій соціально-психологічного супроводу модернізаційних процесів в освіті ХОРІНА Олена Іванівна Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, молодший науковий співробітник лабораторії соціально-психологічних технологій 6. Ситуація групової взаємодії і рольове спілкування КОРОБАНОВА Ольга Леонідівна, к. психол. н. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин 7. Ситуаційний чинники становлення політико-правової свідомості студентів НИКОНЕНКО Людмила Володимирівна Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, завідувач відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти 8. Нормативно-правові ситуації як висхідний матеріал у вивченні конструкту справедливості ФАЛЬКОВСЬКА Людмила Миколаївна Житомирський державний університет імені Івана Франка, кафедра соціальної та практичної психології, старший викладач 9. Уявлення українських студентів про Болонський процес: результати анкетування ТКАЧЕНКО Маргарита Вікторівна Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, факультет соціально-психологічних наук та управління, студентка 2 курсу (соціологія) Загальна дискусія
Єднання наукових академічних зусиль в умовах суспільних випробувань
Якщо восені 2015 р. на парламентських слуханнях дехто з представників НАН України намагався розрізнити фаховий рівень представників державних і недержавних академій, то на цьому круглому столі стала очевидною інша думка: про необхідність єднання зусиль всіх академічних установ навколо вирішення проблем Українського сьогодення.
Єднання наукових академічних зусиль в умовах суспільних випробувань
Єднання наукових академічних зусиль в умовах суспільних випробувань
Єднання наукових академічних зусиль в умовах суспільних випробувань

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати