Положення про порядок сплати вступних, членських та цільових внесків

1. Це положення розроблене відповідно до вимог Закону України «Про громадські об'єднання» та Статуту Всеукраїнської громадської науково-технічної організації «УКРАЇНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» (далі - Академія) і визначає розмір та порядок сплати вступних, членських і цільових внесків.

2. Внески сплачуються в національній валюті України - гривні, в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Академії. Банківські реквізити для сплати внесків зазначаються на сайті Академії в мережі Інтернет або повідомляються на запит особи, яка має намір сплачувати внески.

3. Юридична або фізична особа, яка обрана до складу Академії, сплачує вступний внесок в розмірі:

  • члени-кореспонденти -3 000 (три тисячі) грн;
  • дійсні члени              -6 000 (шість тисяч) грн:
  • колективні члени        -8 000 (вісім тисяч) грн.

Сплачуючи вступний внесок, особа підтверджує, що ознайомлена зі Статутом Академії, зобов'язується виконувати* його вимоги, дотримуватися рішень Загальних зборів і Президії, має намір приймати участь в діяльності Академії, сприяти у виконанні нею статутних завдань, користуватися правами і виконувати обов'язки членів Академії.

4. Членські внески - суми коштів, що сплачуються членами Академії один раз на рік до 20 січня поточного року.

5. Президія Академії наділяється повноваженнями укладати від імені Академії з членами Академії угоди про взаємовідносини, якими визначати інші, ніж передбачені цим Положенням, умови, порядок, строки сплати і розмір членських внесків.

6. Члени Академії мають право на добровільній основі, крім членських внесків, сплачувати цільові внески для виконання статутних завдань Академії, фінансування заздалегідь визначених програм та послуг, не заборонених чинним законодавством України та Статутом Академії.

7. Члени Академії - громадяни України сплачують членські внески в такому' розмірі:

  • члени-кореспонденти - 200 грн;
  • дійсні члени               - 400 грн;
  • колективні члени     - 1 000 грн.

8. Члени Академії - громадяни іноземних держав сплачують членські внески в такому' розмірі:

  • члени-кореспонденти - 400 грн;
  • дійсні члени              - 800 грн;
  • колективні члени    - 2 000 грн.

9. У разі систематичного недодержання членом Академії встановленого порядку щодо своєчасної та в повному обсязі сплати членських внесків, Президія попереджує його про необхідність погашення заборгованості у 3-х місячний строк. При непогашенні заборгованості у встановлений строк такий член за рішенням Президії виводиться зі складу' Академії і така особа втрачає статус члена Академії. Про недійсність свідоцтва робиться публікація на сайті Академії.

Положення про порядок сплати вступних, членських та цільових внесків

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати