Писаренко Вя'чеслав Петрович

Писаренко Вя'чеслав Петрович

Віце-президентУкраїнської технологічної академії з міжнародних звязків,член Президії УТА,Академік Української технологічної академії, дійсний член УТА по відділенню «Соціально-гуманітарні технології», керівник Полтавського регіонального відділення Української технологічної академії, Академік Сербської королівської академії наук, доктор наук з державного управління, доцент. Професор кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії. Має близько 100 наукових публікацій, в т. ч.: 10 монографій, 8 навчально-методичних посібників, 1 патент, 2 свідоцтва про авторське право.


Вчений ступінь Доктор наук

Академічне звання: Академік


Отримання вищої освіти

У 1972 р. закінчив Полтавський інженерно-будівельний   інститут, отримав кваліфікацію інженера-будівельника за спеціальністю теплогазопостачання та вентиляція, диплом   Э №044446 від 23 червня 1972 р. 

У 2013 р. - Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за спеціальністю – управління персоналом та економіка праці, диплом 12 ДСК № 221494 від 31.10. 2013 р.

Отримання вченого ступеня кандидата наук

У 2007 р. захистив кандидатську диисертацію на тему: "Організація контролю за виконанням нормативно-правових актів в органах виконавчої влади". Присуджено науковий ступінь - кандидата наук з державного управління за спеціальністю - 25.00.02 механізми державного управління. Диплом ДК №043000 від 6 листопада 2007 р. видано на підставі рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 6.11.2007 р. Захист відбувався у Харьківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного упраління при Президентові України. 

У 2013 р захистив докторську дисертацію на тему:  "Організаційно-правові засади електронного документування в діяльності органів публічної влади". Присуджено науковий ступінь - доктора наук з державного управління за спеціальністю – 25.00.02 механізми державного  управління. Диплом ДД  № 001987 від 25.04. 2013 р. видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 25 квітня 2013 року. Захист відбувався у Харьківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного упраління при Президентові України. 

У 2015 - 2016 р.р. Консультант з розробки регіональної програми використання біоенергетичних технологій у тепло - та гарячому водопостачанні в Полтавській області на 2016 - 2020 роки в рамках Проекту «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні», що фінансується Спільним проектом Програми розвитку ООН (ПРООН) та Глобальногоекологічного фонду (ГЕФ).

У 2015 – 2016 р.р. - Консультант проекту Міністерства закордонних справ Естонії та Агенства міжнародного співробітництва в галузі розвитку уряду Швеції (Sida) уПолтавсьій області. Основніцілі проекту: розвиток потенціалу Полтавської області по впровадженню ІКТ для підвищенняпрозорості управління та посилення місцевої демократії; створення прикладу для центральної владищодо подальшого поширення найкращих практик в інші області України.

Професійний експерт з питань публічного управління та адміністрування в організації  процессуреалізації науково-освітнього пілотного проекту «Є ТАКА ПРОФЕСІЯ – СЛУЖИТИ НАРОДУ УКРАЇНИ» на Полтавщині.

 Керівник Державної програми НДР "Організаційно-правові засади електронного документування в діяльності органів публічного управління".

Керівник Державної програми НДР "Формування ефективної системи публічного управління в Україні"

 

Полтавський педагогічний інститут: головний інженер, викладач кафедри виробничо-інформаційних технологій та БЖД;

 

ВНЗ Укоопспілки ”Полтавський університет економіки і торгівлі”: доцент, професор кафедри управління персоналом та економіки праці.

 

Полтавська державна аграрна академія: професор кафедри менеджмента.

 

Полтавська державна аграрна академія: професор кафедри публічного управління та адміністрування.

 

Полтавський педагогічний інститут: головний інженер, викладач кафедри виробничо-інформаційних технологій та БЖД;

ВНЗ Укоопспілки ”Полтавський університет економіки і торгівлі”: доцент, професор кафедри управління персоналом та економіки праці.

Полтавська державна аграрна академія: професор кафедри менеджмента.

Полтавська державна аграрна академія: професор кафедри публічного управління та адміністрування.

У 2016 р. рішенням Президії Української технологічної академії обраний дійсним членом академії по відділенню «Соціально-гуманітарні технології» з присвоєнням звання –Академіка. Диплом академіка УТА СЕРІЯ 01 № 899 від 22.04.2016 р.

 У 2016 р. обраний керівником Полтавського регіонального відділення Української технологічної академії.Протокол виїзного засідання Президії Української Технологічної Академії з академіками Полтавської області  № 1 від 27. вересня 2016 р.

              У 2018 р. рішенням президії призначений віце-президентом УТА з міжнародних зв'язків. Наказ № 4 від 21. вересня 2018 р. згідно з рішенням президії УТА . Протокол № 5 від 20 вересня 2018 р.

У 2019 р. обраний Академіком Сербської королівської академії наук.

Співпраця з Академічним співтовариством Міхала Балудянського (Словаччина). Договір про співпрацю між УТА та Академічним співтовариством Міхала Балудянського від 2016 р.

З 2015 р. член редакційної колегії науково-виробничого фахового журналу "Вісник Полтавської державної аграрної академії". Полтавська державна аграрна академія.

З 2019 р. член редакційної колегії науково-практичного журналу "Філософія публічного управління"

Матеріали ΙΙ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади”

4 грудня 2007 р. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – С.179-184.

Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади:Матеріали ΙΙΙ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 26 листопада 2008 р.– Ч.І. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – С..179-185.

Писаренко В.П. Методика внедрения системы организации контроля за состоянием выполнения нормативно-правовых актов вобластной государственной администрации: пятая Международная научно-практическая конференция на тему: Государственное регулирование экономики и повышение эффективности субъектов хозяйствования: (Минск, 23-24 апреля 2009 года): сб. науч. ст.: в 2-х ч. Ч. 2. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2009. – С. 139-142.

Писаренко В.П. Порядок внедрения електронной системы организации контроля за выполнения нормативно-правовых документов вместных органах исполнительной власти: Материалы 7-й международной конференции факультетагосударственногоуправленияМГУ имени М.В. Ломоносова на тему: Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации, 27 - 29 мая 2009 г.: В 2-х ч.: Ч. 1/ Отв. ред. Мысляева И.Н. – М.:МАКС Пресс, 2009. – С. 424 – 433.

Писаренко В.П. Контроль у системі органів виконавчої влади країн Євросоюзу: Матеріали І⋁ Всеукраїнської науково-практична конференції за міжнародною участю на тему: Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади, 24 листопада 2009 р. - Ч.1. - Полтава: ПолтНТУ, 2009.- С.94 - 98.

Писаренко В.П. Досвід, проблеми запровадження організації контролю в органах виконавчої влади як елемент управління персоналом у XXI столітті: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції на тему: "Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці". (Полтава, 21-22 січня 2010 року). – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010. – С. 39-48.

Писаренко В.П. Проблеми підготовки управлінського персоналу у розрізі інноваційних аспектів управління: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції на тему: "Інноваційні аспекти управління підприємствами аграрної сфери". (Полтава, 30 вересня 2010 року). – Полтава: ПДАА, 2010. – С.30-32.

Писаренко В.П. Електронній документ в інформаційному суспільстві: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю на тему: Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади, 11 листопада 2010 р.– Ч. II. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – С.104-105.

Писаренко В.П. Переваги електронного документообігу в діяльності органів публічної влади та проблеми впровадження: Матеріали Всеукраїнській науково-практичній конференції на тему: Трансформація парадигми державного управління в умовах глобалізації, 28 жовтня 2011 р. Сімферополь // Таврійський економічний журнал, № 5-6. -2011. С.12-15

Писаренко В.П. Переваги електронного документообігу в управлінській діяльності: Управління персоналом у XXI столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 5-річчю кафедри управління персоналом і економіки праці, 3-4 листопада 2011 р. – Полтава: РВВ ПУЕТ, – 2011. – 236 с.

Писаренко В.П. Тлумачення поняття електронній документ в інформаційному суспільстві зарубіжних країн: Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 22 листопада 2011 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – С.140-142.

Писаренко В.П Інформаційно-технологічний простір державного управління //Державне управління та місцеве самоврядування : тези ХІІ Міжнар. наук. конгресу 29 березня 2012 р - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2012. – С.39-40.

Писаренко В.П. Електронне урядування: Пріоритети розвитку територіальних громад: соціально-політичний досвід перетворень країн Балтії: Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції в он-лайн режимі, 10 грудня 2012 р. – Полтава: РВВ ПУЕТ, - 2012.

Писаренко В.П. Використання інтернет-технологій: перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Управління людськими ресурсами в постіндустріальному суспільстві: глобальні виклики та перспективи розвитку" (Полтава, 29 жовтня 2013 р.) – Полтава:ПДАА, 2013. С.95-98.

Писаренко В.П. Електронне урядування: перспективи розвитку органів місцевого самоврядування: Матеріали регіональної науково-практичної конференції ”Місцеве самоврядування: сьогодні і завтра”, 30 жовтня 2013 р. [Текст]. – Полтава, 2013. – С. 18-22.

Писаренко В.П. Електронне урядування: запорука ефективної роботи органів місцевого самоврядування: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика 14 листопада 2014 р. /За ред. В. М. Огаренка, А. О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – С. 228-231.

Сучасні наукові дослідження та розробки : теоретична цінність та практичні результати – 2016: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( Братислава, 15-18 березня 2016 року). – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. – 158 с.

Писаренко В.П. Формування інформації про власний капітал у звітності підприємства / Писаренко В.П., Гавриленко О.М. // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки», 12-13 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ. – С. 518-523.

Писаренко В. П. Автоматизацiя облiку фiнансових результатiв / Писаренко В. П., Сметанко О.М. // Збiрник наукових праць за матерталами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальнi проблеми соцiально-економiчних систем в умовах трансформаційної економіки», 12 - 13 квiтня 2016 р., м. Днiпропетровськ. – С. 523 - 527.

Писаренко В. П. Облік розрахунків за виплатами працівникам: теоретичні аспекти та відображення в обліку / В. П. Писаренко, В. П. Іманова // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки», 12 - 13 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ. – С. 256 – 260.

Писаренко В.П. Переваги електронного документообігу в управлінській діяльності: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Документально - інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи: 23 листопада 2016 р. / редкол. І.Г.Передерій, А.А.Соляник та ін. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 320 с.

Технології забезпечення життєдіяльності людини : зб. пр. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю Української технологічної академії. Київ, 16-17 листопада 2017 р. / Українська технологічна академія; Київський національний університет технологій та дизайну;  Національна академія державного управління при Президентові України; редкол. : Е. А. Афонін [та ін.]. – Київ : КНУТД, 2017. – 340с.

Писаренко В.П. Матеріали 49-ї науково-педагогічної конференції викладачів і аспірантів «Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці». – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. - 207 с.

Vyacheslav Pysarenko (Poltava-Ukraine) Elektronic Documents Biometric Digital Signature Usage Benefits and Problems. /Dasic, P. (editor): Proceedings of the 8th International Conference «Economics and Management – Based on New Technologies» (EMoNT-2018); Vrnjacka Banja; 25-28 June 2018. Vrnjacka Banja: SaTCIP Publisher Ltd., 2018.– 335 pp.ISBN-10 86-6075-064-0 and ISBN-13 978-86-6075-064-0. – P.197-202.

Писаренко В.П. Збірник наукових праць науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2017 році (м. Полтава, 16-17 травня 2018 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2018. – 292 с.

У 2006 р. за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.


Адреса:

м. Полтава, вул.Сковороди № 1/3


Телефон:

+380663219586
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати